Regulamin szkolenia

§1 Postanowienia ogólne

Obecna procedura ustala zasady świadczenia usług szkoleniowych i doradczych, mając na względzie poprawę jakości edukacyjnej i ochronę interesów Klientów oraz Unico jako organizacji doradczo-szkoleniowej.

Niniejsza procedura określa tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady postępowania na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Zamawiając  Usługę  rozwojową  Uczestnik  potwierdza,  iż  zapoznał  się  z  postanowieniami niniejszej procedury oraz akceptuje wszystkie jej postanowienia. Procedura stanowi integralną część Umowy

§2 Definicje

 1. Procedura –oznacza niniejszy dokument;
 2. Usługodawca/Organizator – Unico Sp. z o. o., z siedzibą ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań, NIP 7812060680, Regon 526980617, KRS 0001070051;
 3. Trener – osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kompetencje do realizacji Usługi rozwojowej w imieniu Usługodawcy;
 4. Uczestnik/Zamawiający – osoba fizyczna,  osoba  prawna lub jednostka  organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi rozwojowej;
 5. Usługa rozwojowa/Usługa –działania  podejmowane  przez  Usługodawcę  wraz  z  Uczestnikiem, których celem jest rozwój umiejętności, nabycie wiedzy oraz budowa postaw Uczestnika. Mogą one mieć charakter szkolenia lub doradztwa;
 6. Umowa – dokument, w którym Usługodawca i Uczestnik uzgadniają i potwierdzają warunki realizacji  usługi oraz uczestnictwa  w Usłudze.  Umowa zostaje każdorazowo zawarta przed rozpoczęciem realizacji Usługi.

§3 Usługodawca/Organizator

Firma Unico prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz doradztwo szkoleniowe, dbając o jakość i terminowość usług zgodnie  z prezentowaną i zatwierdzoną przez Uczestnika ofertą.

§4 Zobowiązania stron

Uczestnik/Zamawiający może oczekiwać, że:

 1. Cele szkolenia/doradztwa zostaną osiągnięte.
 2. Warunki pracy będą komfortowe (w przypadku organizacji przez firmę).
 3. Trener będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie tematu usługi.
 4. Trener przeprowadzi zajęcia profesjonalnie, zgodnie z zasadami oraz metodami kształcenia dorosłych.
 5. Realizacja usługi obejmie zakres teoretyczny i praktyczny i zakończy się walidacją.

§5 Reklamacje

 1. Uczestnik/Zamawiający jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej usług szkoleniowych oraz doradczych, jeśli nie spełniają one standardów opisanych w ofercie lub umowie.
 2. Reklamacja jest rozpatrywana, gdy średnia ocena usługi jest niższa niż 3.5 w skali od 1 do 6, bazując na średnich wynikach ankiet oceniających. Średnia uwzględnia oceny wszystkich uczestników biorących udział w szkoleniu.
 3. Reklamację należy składać pisemnie na adres firmy Unico Sp. z o.o.: Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.unico.org.pl.
 4. Zgłaszanie reklamacji możliwe jest za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 1, przesyłanego pocztą lub dostarczanego osobiście do biura firmy.
 5. Reklamacja powinna zawierać szczegółowe informacje o usłudze oraz uzasadnienie reklamacji.
 6. Formularz reklamacyjny powinien obejmować nazwę firmy, personalia zgłaszającego, kontakt, szczegóły reklamacji (nazwa usługi, termin oraz miejsce wykonania, nazwisko trenera), uzasadnienie oraz oczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Termin zgłoszenia reklamacji to 7 dni od zakończenia przedmiotowej usługi.
 8. Usługodawca ma maksymalnie 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w trudniejszych oraz skomplikowanych przypadkach, wymagających konsultacji z rzeczoznawcą lub innym zewnętrznym ekspertem: do 21 dni.
 9. Usługodawca/Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  pozostawienia  reklamacji  bez  rozpatrzenia  jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w 4 pkt 7 lub zgłoszenie reklamacyjne nie będzie kompletne.
 10. Organizator może zażądać dodatkowych informacji od osoby składającej reklamację.
 11. Reklamacje sprzeczne z zawartą umową lub zawierające niekompletne dane mogą ostatecznie nie otrzymać odpowiedzi.

§6 Rekompensata

W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca oferuje jedną z opcji rekompensaty:

 • powtórzenie szkolenia według ustalonej specyfikacji,
 • dodatkową pomoc lub doradztwo poszkoleniowe,
 • 10% zniżkę na kolejne szkolenie,
 • dodatkowe autorskie materiały edukacyjne.

§7 Procedura postępowania w przypadku działań nieprzewidzianych

 1. Zachowanie bezpieczeństwa na sali szkoleniowej podczas organizacji szkolenia:
 • W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczestników, należy stosować się do ogólnoprzyjętych zasad BHP i PPO.
 1. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:
 • Trener ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia przedstawiciela Usługodawcy o wszelkich nieprzewidzianych wydarzeniach, aby jak najszybciej podjąć odpowiednie działania.
 • Osoba odpowiedzialna w firmie Usługodawcy powinna bezzwłocznie skonsultować się z Uczestnikiem w celu ustalenia sposobu rozwiązania problemu.
 1. Nieobecność trenera z powodu choroby lub Innych przyczyn:
 • W przypadku nieobecności, trener musi jak najszybciej powiadomić Organizatora o zaistniałej sytuacji.
 • Organizator stara się zapewnić zastępstwo innego trenera, który spełnia wymagane kryteria i jest przygotowany merytorycznie do prowadzenia przedmiotowego szkolenia.
 • Jeśli zastępstwo nie jest możliwe, Organizator informuje uczestników o konieczności odwołania szkolenia i ustala nowy termin, o ile to możliwe.
 • W oparciu o rozmowę z Uczestnikami danego szkolenia, Usługodawca/Organizator ustali nowy termin dla całej grupy, indywidualny termin dla danego Uczestnika lub zwróci poniesione koszty, po potwierdzeniu ostatecznej rezygnacji.
 1. Problemy z miejscem szkolenia:
 • W przypadku niedostępności planowanego miejsca realizacji szkolenia, Usługodawca podejmie działania w celu zapewnienia innej odpowiedniej sali, spełniającej odpowiednie standardy.
 • W przypadku szkoleń otwartych, Usługodawca może odwołać szkolenie, jeśli nie znajdzie odpowiedniej sali zastępczej.
 1. Zachowanie nietrzeźwych uczestników:
 • Poza standardowymi procedurami postępowania Trener ma prawo poprosić nietrzeźwego uczestnika o czasowe opuszczenie sali, a w wyjątkowych przypadkach może zażądać jego wyjścia, jeśli zakłóca on realizację szkolenia.

§8 Kodeks Cywilny

W kwestiach nieuregulowanych regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji: 24.11.2023 r.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia skargi/reklamacji

Szczegółowy formularz do zgłaszania problemów związanych z usługą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
 2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
 4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.