Pozyskiwanie środków finansujących projekty rozwojowe

Przepis na Rozwój - wsparcie Sektora Usług Rozwojowych

Informacje podstawowe

Dostawca usług: UNICO Monika Lisser

Dostępność: Usługa zamknieta

Status usługi: opublikowana

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje Uczestnika do samodzielnego i aktywnego wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania procesów rozwojowych. Dzięki usłudze Uczestnik może rozszerzać swoją ofertę usług rozwojowych poprzez wskazywanie źródeł finansowania swoim Klientom.

Efekty uczenia się

Uczestnik, po zakończeniu szkolenia:

 • wymienia źródła informacji na temat finansowania projektów rozwojowych
 • zna zasady dotyczące dystrybucji ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansujących projekty rozwojowe
 • zna podstawowe wzory dokumentów wykorzystywane w omawianych źródłach środków zewnętrznych
 • umie określić niezbędne parametry przedsiębiorstwa wpływające na możliwości uzyskania dofinansowania zgodnie z wymaganiami poszczególnych projektów na podstawie dokumentacji projektowej opisującej zasady finansowania
 • dobiera najlepsze rozwiązania dla podmiotu uczestniczącego w usłudze rozwojowej
 • tworzy niezbędną dokumentację do pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych
 • wykorzystuje funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych niezbędne do pozyskania finansowania zgodnie z przepisami i wymaganiami tworzy kartę usługi w Bazie Usług Rozwojowych
 • tworzy własne oferty szkoleniowe z wykorzystaniem możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
 • jest gotowy do pomocy Klientom w pozyskaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny (opracowanie przykładowej karty usługi BUR zgodnie z wytycznymi i regulaminem).

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Program

Moduł 1. Możliwości pozyskiwaniaśrodków na szkolenia – Przegląd dostępnych źródeł finansowania z różnych sektorów.

Moduł 2. Dostępne platformy dotacyjne – Zapoznanie z najważniejszymi platformami i narzędziami.

Moduł 3. Lokalizacje i grupy projektów finansujących – Rozpoznanie profilu i specyfiki różnych programów dotacyjnych. Zasady dotyczące dystrybucji ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansujących projekty rozwojowe.

Moduł 4. Kontakty w centrach finansujących projekty szkoleniowe – tworzenie bazy danych.

Moduł 5. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania źródeł finansowania projektów szkoleniowych – Techniki i narzędzia do efektywnego wyszukiwania.

Moduł 6. Skuteczne pozyskiwanie dotacji – niezbędne parametry przedsiębiorstwa wpływające na możliwości uzyskania dofinansowania zgodnie z wymaganiami poszczególnych projektów na podstawie dokumentacji projektowej opisującej zasady finansowania.

Moduł 7. Środki na szkolenia – Jak pozyskać finansowanie na rozwój kompetencji. Dobór najlepszych rozwiązań dla podmiotu uczestniczącego w usłudze rozwojowej.

Moduł 8. Baza operatorów i dotacje na szkolenia – Gdzie szukać partnerów i jakie są dostępne formy wsparcia.

Moduł 9. Baza Usług Rozwojowych i operatorzy lokalni – Funkcjonalności, zasady korzystania.

Moduł 10. Funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych – wyszukiwarka, porównywarka, kluczowe aspekty dla prawidłowego utworzenia usługi rozwojowej w celu pozyskania finansowania szkoleń.

Moduł 11. Zasady opracowania ofert do Bazy Usług Rozwojowych – formularze i narzędzia.

Moduł 12. Niezbędnik szkoleniowców – Narzędzia pracy dla trenerów i bazy danych, wzory dokumentów wykorzystywane w omawianych źródłach środków zewnętrznych.

Moduł 13. Projekty PARP – Charakterystyka, zasady działania, wsparcie.

Moduł 14. Obsługa klienta w projektach szkoleniowych – Jak skutecznie wspierać klientów w realizacji rozliczeniu projektów szkoleniowych.

Moduł 15. Rozliczanie środków – Zasady prawidłowego rozliczenia dotacji na szkolenia w zależności od operatora i projektu. Przykłady i metody weryfikacji.

Moduł 16. Pisanie wniosków i przetargów na obsługę projektów szkoleniowych – Kluczowe elementy, ważne aspekty.

Moduł 17. Opracowywanie strategii finansowania szkolenia – Jak integrować różne źródła finansowania w celu maksymalizacji budżetu szkoleniowego, jak analizować potrzeby i dostosowywać strategie do zmiennego otoczenia.

Moduł 18. Ewaluacja i monitorowanie efektywności szkolenia – Jak mierzyć ROI szkoleń, które zostały sfinansowane z zewnętrznych źródeł, jakie narzędzia i metody ewaluacji są najbardziej efektywne w ocenie wartości i skuteczności szkolenia. Kalkulator szkoleniowy.

Moduł końcowy:

 • Walidacja – egzamin teoretyczny (test wiedzy)
 • Walidacja – egzamin praktyczny (opracowanie karty usługi BUR)
 • Szkolenie prowadzone jest indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie do 5 osób) – każdy Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
 • Warunkiem koniecznym osiągniecia celu szkolenia jest 100% frekwencja, zaangażowanie Uczestnika oraz pozytywne oceny z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
 • Usługa realizowana w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut, 22 godziny x 45 minut = 16,5 godziny szkolenia + przerwy).

Cena

 • Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto
  3 300,00 PLN
 • Koszt przypadający na 1 uczestnika netto
  3 300,00 PLN
 • Koszt osobogodziny brutto
  150,00 PLN
 • Koszt osobogodziny netto
  150,00 PLN

Prowadzący

Monika Lisser

Informacje dodatkowe

Uczestnicy otrzymają: Skrypt szkoleniowy

Adres

ul. Feliksa Nowowiejskiego 3/6
61-731 Poznań
woj. wielkopolskie
Siedziba firmy IN MARKETING
 

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), UNICO Sp. z o.o. informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNICO Sp. z o.o., ul. Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@unico.org.pl
 2. Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  rejestracji, obsługi, zarządzania dostępem do konta Strefa Trenera na stronie UNICO Sp. z o.o. / do zawarcia  umowy  współpracy  z UNICO Sp. z o.o.
 3. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, poza instytucjami do tego uprawnionymi.
 4. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez UNICO Sp. z o.o. wyłącznie do celów realizacji usługi.

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.